Προστασία Δεδομένων/ Privacy Policy

Προστασία Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του flforum.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου.

Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες / υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου.

Ο διαχειριστής δύναται να μεταβιβάσει στους συμμετέχοντες εκδοτικούς οίκους, εξεταστικούς φορείς ή εκπαιδευτικούς οργανισμούς που θα λάβουν μέρος στο Online Foreign Languages Forum, το ονοματεπώνυμο και την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) των συμμετεχόντων για σκοπούς ενημέρωσης, προώθησης, στατιστικής και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών τους.

Ο διαχειριστής διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και προώθησης.

Επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου που είναι ανήλικοι, επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες/σελίδες του δικτυακού τόπου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους ο διαχειριστής διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.  

Ο διαχειριστής είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, προωθητικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

 


Privacy Policy

The management and protection of personal data of the visitor / user of flforum.gr is subject to the relevant provisions of Greek law for the protection of the individual from the management of personal data as supplemented by the decisions of the Chairman of the Personal Data Protection Committee, P Laws 207/1998 and 79/2000 and Article 8 of Law 2819/2000) and European law.

If a visitor / user does not agree with the terms of protection of personal data provided in this section, he must not use the pages / services of this website.

The administrator may transfer to the participating publishing houses, examination bodies or educational organizations that will take part in the Online Foreign Languages Forum, the names and email addresses of participants for information purposes, promotion, statistics and improvement of their services & information.

The administrator maintains files with personal information, which are sent by the visitor / user for communication and promotional purposes.

Visitors / users of the website who are minors are allowed to access the services / pages of the website only with the consent of their parents or guardians and are not required to submit their personal information. In case of submission of such data by minors, the administrator deletes the relevant information.

The administrator may process part or all of the data you have sent for statistical and promotional purposes and to improve the services - information provided.